“Hva gjør egentlig dette Næringsforumet?”

Spørsmålet ble stilt av noen som nok ikke visste hvem som nettopp overhørte samtalen.

Like fullt, så går jo ofte vår informasjon omhandlende vårt arbeid ut “kun” til våre medlemmer/partnere. Vi er riktignok til sammen mange i antall, men fortsatt er det viktig at vi deler mer aktivt med flere i forhold til hva vi faktisk gjør i Næringsforumet.

Så hva gjør vi?
Og hva gjør vi ikke?
Vestby Næringsforum skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Vestby kommune.
Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør!
Sammen skaper vi gode rammer for næringslivet i hele Vestby kommune.

Ofte handler vårt arbeid om å snevre inn hva vi faktisk skal arbeide med og prioritere, for dermed å ha fokus på arbeid med saker som setter størst avtrykk.

Så hva arbeider vi da egentlig med?

– Nettverking!
Noe av det viktigste vi gjør er å være en nettverksskapende arena for våre partnere og medlemmer. For store bedrifter så vel som for de små- og mellomstore.
Vi gjennomfører møter med aktuell tematikk som skal gi kompetansevekst og inspirasjon for de som deltar, samt være en samlende aktør for næringslivet da vi ser det gir synergieffekter i form av bedre kjennskap til hverandre og med det igjen fremtidig vekst.

Etter å ha gjennomført en stor og glad sommeravslutning på Ramme gård, kjørte vi etter ferien medlemsmøte med tematikk omhandlende bla. Digital markedsføring/Some.
I oktober kjører vi Partnermøte med innlegg fra SpareBank 1 Østfold Akershus omhandlende “Likviditetsstyring i utfordrende tider” og med innlegg fra Wessel Eiendom som opplyser oss om “Dagens situasjon i boligmarkedet og dets fremtidsutsikter”
Begge nevnte aktører er Partnere i Næringsforumet.
På sistnevnte møte er også Ordfører, Rådmann og Gruppeledere for de lokale politiske partier invitert, for igjen å bedrive aktuell, felles kompetansedeling, samt ha samlende felles møtepunkter.
Vi avslutter Partnermøte med en felles, raus lunjsbuffèt på Son Spa.

– Bedriftsbesøk og høringssaker
For å kjenne til pulsen i næringslivet, må vi ha tett dialog med våre partnere/medlemmer.
Teams er vel og bra, men vi opplever at fysiske møter ute hos hver enkelt bedrift, er vel så bra. Siden juni har vi gjennomført opp mot 40 bedriftsbesøk som har gitt oss verdifull innsikt i ulike bransjer, drift og som har ført til nåværende saker som vi arbeider videre med.

Vi vet at nærings- og boligvekst hører sammen og engasjerer oss også i ulike høringssaker, deriblant reguleringssaker som er til fordel for flere i Vestby kommune.
Næringsliv som innbyggere så vel som tilflyttere.
Vi innehar flere partnere som er eiendomsaktører hvor vi mener at nettopp deres arbeid er høyaktuelt ift. vekstskaping.

– Prosjektarbeid.
Vi i VNF har initiert og startet “Opplev Vestby”. En brukerportal og aktivitetskalender som gir deg som innbygger, tilflytter, hyttebeboer og tilreisende god oversikt over aktuelle arrangementer og aktiviteter i kommunen.
Portalen har vært driftet av oss med solid intern ressursbruk.
Vi har fom. juni 2022 mottatt støtte fra Kommunen til videre drift av Opplev Vestby ut året, samt fått lovnader om ytterligere støtte til 2023.
Det medfører at vi ytterligere kan utvikle portalen og er noe som gleder oss stort etter iherdig dugnadsinnsats for å skape den, og ikke minst vedlikeholde siden videre.
Vi har også økt fokus nå på å vurdere ulike prosjekter som vi kan kjøre prosjektledelse på, som vi vet gagner og er viktige for næringslivet i hele Vestby kommune.

– Samarbeid og Forumarbeid.

Vi samarbeider med ulike viktige aktører.
Som vi opplever vi kan sparre og se synergieffekter med, samt hvor vi får synliggjort våre saker og vårt arbeid.
Dette være seg tett samarbeid med Vestby kommune, MNU (Mosseregionen Utvikling), NHO, Klimapartner Viken, øvrige Næringsråd, regionale som nasjonale m.fler.
Vi deltar også i ulike forum, deriblant nå på Strategisk forum for utforming av det strategiske plangrunnlaget for Østfold Fylke.
Læring gir næring, og vi VNF ønsker aktiv deltakelse ift. nettopp denne type arbeid.

– Son sentrum
Vi har opprettet en arbeidsgruppe for Son sentrum som skal arbeide med retning, utvikling og arrangementer i sentrum. Her skal vi inneværende uke gjennomføre vårt tredje møte.
De deltakende er aktører som innehar bedrift i Son sentrum, og som ønsker bidra til ytterligere vekst.

– Parkering
Vestby Næringsforum har utredet en midlertidig parkeringsløsning i Vestby sentrum i perioden med aktiv bygging og svært reduserte parkeringsmuligheter for kunder og arbeidere. Hersleth Entrepenør påtok seg å lage et forslag til slik løsning på omforent tomt som Stiftelsen eier. Forslaget kan også være aktuelt på andre sentrumsnære tomter. Forslaget ble godt visualisert, og kan bli en viktig del av løsningen før Kulturhuset skal åpne!

Videre arbeider vi med parkeringsmuligheter i Son Sentrum. Og ser på mulige løsninger som vil kunne føre til økt antall besøkende og handlende gjester i Son sentrum.
Dette er også et pågående prosjekt.

– Promotering
Vi opplever sterk medlemsvekst, men også solid vekst i våre sosiale kanaler.
Saker som våre høster sjeldent mange “likes” da mottakere ofte ikke ønsker vise hvem de er ift. aktuell sak/bedrift mm., men vi innehar et stort antall sidevisninger på våre saker på nett og det er målebarometeret vi har fokus på.
Det er viktig for oss å informere og promotere våre partnere/medlemmer, samt dele nyttig informasjon om aktuelle saker for næringslivet, samt vårt pågående arbeid.
Følg oss på Facebook og LinkedIn
https://www.facebook.com/vestbynaeringsforum
https://www.linkedin.com/company/vestby-nf/?viewAsMember=true

-Medlemskap/Partnerskap
Vi opplever pt. at vårt arbeid blir godt lagt merke til, og nye medlemmer melder seg direkte inn selv. Vi innehar svært rimelige medlemskostnader, og ønsker flest mulig med i Forumet for best mulig nettverk for våre medlemmer.
Vi har snart 200 medlemmer, og det er gledelig å se antallet øke ukentlig.

Vi innehar også flere partnere, 23 stk. som er helt avgjørende for vår driftsmodell, men også for nettverket selv. Noen er særs aktive og bruker Forumet hyppig, andre er mer med fordi de mener som oss, at vårt arbeid er viktig og gjør en forskjell!
Felles for våre partnere er uansett at de bidrar med sitt samfunnsengasjement og ønsker vekst kommunalt, som regionalt.
Som Partner får du mer enn ved ordinært medlemskap, bla. ved egne Partnermøter med aktuell tematikk, hvor også Ordfører, Rådmann og Gruppeledere for de ulike politiske partier blir invitert, så terskel for drøfting blir lav og møtearenaene flere.

Ønsker du å bli Partner, ta kontakt med tina.leqvamb@vestbynf.no
Ønsker du å bli medlem/se våre medlemspriser, benytt vedlagt lenke:

Medlemskap

Vi håper med dette at DU nå vet adskillig mer om hva vi arbeider med!
Skulle du like fullt lure på noe, eller ønsker at vi skal komme til din bedrift og dele ytterligere om vårt arbeid eller la oss bli bedre kjent med hverandres, send mail til tina.leqvamb@vestbynf.no

%d bloggere liker dette: