Åpenhetsloven- hvordan påvirker den din bedrift?

Næringsdrivende er fra nå lovpålagt å jobbe for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven får direkte anvendelse for større selskaper, men også mindre virksomheter (SMB) vil merke kravene godt, gjennom forventninger fra kunder, offentlige innkjøpere og hele samfunnet for øvrig.

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Det store poenget med loven er å øke selskapenes bevissthet knyttet til det å utøve ansvarlig næringsvirksomhet i hele verdikjeden, fra anskaffelse til bearbeiding, levering og transport ut til kunde. Virkemidler som bedriftene kan anvende er å sette krav til egne leverandører og velge bort samarbeidspartnere som ikke opptrer ansvarlig etc.

Arbeidet starter med at virksomhetene kartlegger både sin egen interne virksomhet og sine leverandører og forretningsforbindelser for eventuell negativ påvirkning som produksjonen har. Dette omfatter eksempelvis hvilke arbeidsforhold produksjonen av komponentene i en PC har foregått under, HMS-rutinene hos produsenten av klær og sko, om håndtering av mulige miljøutslipp ved produksjonen.

Offentliggjøring og informasjonsplikt
Virksomhetene er pålagt å offentliggjøre den aktsomhetsvurderingen de utfører, og å gi alle og enhver tilgang til informasjon om hvordan selskapet håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fristen for å besvare informasjonskravet er tre uker etter at henvendelsen er mottatt.

Informasjonsplikten overfor forbrukere og interesseorganisasjoner er et sterkt virkemiddel for å oppnå lovens formål om et ansvarlig næringsliv.

Hvordan komme i gang?
Forbrukertilsynet har fått ansvar for tilsyn med at virksomhetene oppfyller lovens krav. Tilsynet anbefaler virksomhetene å starte med disse punktene:

1. Forankre ansvaret i styret
Først bør styret vedta at selskapet skal følge de plikter som ligger i åpenhetsloven. Det er egentlig selvsagt at man skal følge norsk lov, men det setter standarden internt i selskapet.

Styret bør vedta en plan for gjennomføring av pliktene, der følgende blir fastlagt:

Hvordan skal aktsomhetsvurderingen gjennomføres,
Hvordan skal vurderingene offentliggjøres,
Hvordan skal informasjonsplikten gjennomføres i egen virksomhet.

2. Retningslinjer og bedriftskultur
Styret bør etablere retningslinjer for hvordan selskapet skal arbeide med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene må omfatte virksomhetens leverandører og forretningsforbindelser.

3. System for informasjonsplikten
Det bør etableres et system for håndtering av de henvendelser som kommer fra publikum. Ett ledd i dette er å fastlegge hvem som har ansvar for å besvare de informasjonskrav selskapet mottar.

4. Kartlegging
For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven må virksomheten ikke bare kartlegge forhold internt i egen virksomhet, men også hos sine leverandører og forretningsforbindelser. Selskapet må, med andre ord, vite under hvilke forhold de ulike komponentene i egen produksjon er produsert.

Hvor langt bakover i leverandørkjeden man må undersøke avhenger av om det er avdekket mistanke eller om risikoen er uavklart.

5. Risikoanalyse
Basert på kartleggingen skal virksomheten foreta en risikoanalyse, ut fra hvor i virksomheten det foreligger størst risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Analysen må omfatte både egen virksomhet og leverandører og forretningsforbindelser. Tiltak iverksettes der risikoen er størst – kort og godt fordi det er der tiltak har størst virkning.

Tekst er utformet av Gard S. G. Lyng, advokat i Sticos

%d bloggere liker dette: