Vi vil vinne! Næringslivsprisen og Gründerprisen!

Vi syntes det hadde vært fantastisk om kandidater fra Vestby Kommune kunne vært nominert, og selvfølgelig vunnet begge priser som deles ut på Mosseregionkonferansen, nemlig Næringslivsprisen og Gründerprisen!
Da trenger vi hjelp fra deg.

Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har
vist innovasjonskraft, har vekstpotensial
og som skaper positiv ringvirkning for regionen.

Gründerprisen deles ut for å stimulere til
innovasjon, entreprenørskap, jobbskaping
og for å fremme samarbeid mellom
kompetansemiljøer i regionen.

Noen du umiddelbart tenker fortjener en slik pris?
Vi imøteser din mail med forslag, samt en kort begrunnelse på kandidat!
Det er for øvrig lov å foreslå egen bedrift.
Send mail til:
yt@mnu-as.no eller til tina.leqvamb@vestbynf.no innen 16. oktober 2022.
Prisene deles ut på Mosseregionkonferansen 23.november 2022.

Hjelp oss å vinne!

“Hva gjør egentlig dette Næringsforumet?”

Spørsmålet ble stilt av noen som nok ikke visste hvem som nettopp overhørte samtalen.

Like fullt, så går jo ofte vår informasjon omhandlende vårt arbeid ut “kun” til våre medlemmer/partnere. Vi er riktignok til sammen mange i antall, men fortsatt er det viktig at vi deler mer aktivt med flere i forhold til hva vi faktisk gjør i Næringsforumet.

Så hva gjør vi?
Og hva gjør vi ikke?
Vestby Næringsforum skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i Vestby kommune.
Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør!
Sammen skaper vi gode rammer for næringslivet i hele Vestby kommune.

Ofte handler vårt arbeid om å snevre inn hva vi faktisk skal arbeide med og prioritere, for dermed å ha fokus på arbeid med saker som setter størst avtrykk.

Så hva arbeider vi da egentlig med?

– Nettverking!
Noe av det viktigste vi gjør er å være en nettverksskapende arena for våre partnere og medlemmer. For store bedrifter så vel som for de små- og mellomstore.
Vi gjennomfører møter med aktuell tematikk som skal gi kompetansevekst og inspirasjon for de som deltar, samt være en samlende aktør for næringslivet da vi ser det gir synergieffekter i form av bedre kjennskap til hverandre og med det igjen fremtidig vekst.

Etter å ha gjennomført en stor og glad sommeravslutning på Ramme gård, kjørte vi etter ferien medlemsmøte med tematikk omhandlende bla. Digital markedsføring/Some.
I oktober kjører vi Partnermøte med innlegg fra SpareBank 1 Østfold Akershus omhandlende “Likviditetsstyring i utfordrende tider” og med innlegg fra Wessel Eiendom som opplyser oss om “Dagens situasjon i boligmarkedet og dets fremtidsutsikter”
Begge nevnte aktører er Partnere i Næringsforumet.
På sistnevnte møte er også Ordfører, Rådmann og Gruppeledere for de lokale politiske partier invitert, for igjen å bedrive aktuell, felles kompetansedeling, samt ha samlende felles møtepunkter.
Vi avslutter Partnermøte med en felles, raus lunjsbuffèt på Son Spa.

– Bedriftsbesøk og høringssaker
For å kjenne til pulsen i næringslivet, må vi ha tett dialog med våre partnere/medlemmer.
Teams er vel og bra, men vi opplever at fysiske møter ute hos hver enkelt bedrift, er vel så bra. Siden juni har vi gjennomført opp mot 40 bedriftsbesøk som har gitt oss verdifull innsikt i ulike bransjer, drift og som har ført til nåværende saker som vi arbeider videre med.

Vi vet at nærings- og boligvekst hører sammen og engasjerer oss også i ulike høringssaker, deriblant reguleringssaker som er til fordel for flere i Vestby kommune.
Næringsliv som innbyggere så vel som tilflyttere.
Vi innehar flere partnere som er eiendomsaktører hvor vi mener at nettopp deres arbeid er høyaktuelt ift. vekstskaping.

– Prosjektarbeid.
Vi i VNF har initiert og startet “Opplev Vestby”. En brukerportal og aktivitetskalender som gir deg som innbygger, tilflytter, hyttebeboer og tilreisende god oversikt over aktuelle arrangementer og aktiviteter i kommunen.
Portalen har vært driftet av oss med solid intern ressursbruk.
Vi har fom. juni 2022 mottatt støtte fra Kommunen til videre drift av Opplev Vestby ut året, samt fått lovnader om ytterligere støtte til 2023.
Det medfører at vi ytterligere kan utvikle portalen og er noe som gleder oss stort etter iherdig dugnadsinnsats for å skape den, og ikke minst vedlikeholde siden videre.
Vi har også økt fokus nå på å vurdere ulike prosjekter som vi kan kjøre prosjektledelse på, som vi vet gagner og er viktige for næringslivet i hele Vestby kommune.

– Samarbeid og Forumarbeid.

Vi samarbeider med ulike viktige aktører.
Som vi opplever vi kan sparre og se synergieffekter med, samt hvor vi får synliggjort våre saker og vårt arbeid.
Dette være seg tett samarbeid med Vestby kommune, MNU (Mosseregionen Utvikling), NHO, Klimapartner Viken, øvrige Næringsråd, regionale som nasjonale m.fler.
Vi deltar også i ulike forum, deriblant nå på Strategisk forum for utforming av det strategiske plangrunnlaget for Østfold Fylke.
Læring gir næring, og vi VNF ønsker aktiv deltakelse ift. nettopp denne type arbeid.

– Son sentrum
Vi har opprettet en arbeidsgruppe for Son sentrum som skal arbeide med retning, utvikling og arrangementer i sentrum. Her skal vi inneværende uke gjennomføre vårt tredje møte.
De deltakende er aktører som innehar bedrift i Son sentrum, og som ønsker bidra til ytterligere vekst.

– Parkering
Vestby Næringsforum har utredet en midlertidig parkeringsløsning i Vestby sentrum i perioden med aktiv bygging og svært reduserte parkeringsmuligheter for kunder og arbeidere. Hersleth Entrepenør påtok seg å lage et forslag til slik løsning på omforent tomt som Stiftelsen eier. Forslaget kan også være aktuelt på andre sentrumsnære tomter. Forslaget ble godt visualisert, og kan bli en viktig del av løsningen før Kulturhuset skal åpne!

Videre arbeider vi med parkeringsmuligheter i Son Sentrum. Og ser på mulige løsninger som vil kunne føre til økt antall besøkende og handlende gjester i Son sentrum.
Dette er også et pågående prosjekt.

– Promotering
Vi opplever sterk medlemsvekst, men også solid vekst i våre sosiale kanaler.
Saker som våre høster sjeldent mange “likes” da mottakere ofte ikke ønsker vise hvem de er ift. aktuell sak/bedrift mm., men vi innehar et stort antall sidevisninger på våre saker på nett og det er målebarometeret vi har fokus på.
Det er viktig for oss å informere og promotere våre partnere/medlemmer, samt dele nyttig informasjon om aktuelle saker for næringslivet, samt vårt pågående arbeid.
Følg oss på Facebook og LinkedIn
https://www.facebook.com/vestbynaeringsforum
https://www.linkedin.com/company/vestby-nf/?viewAsMember=true

-Medlemskap/Partnerskap
Vi opplever pt. at vårt arbeid blir godt lagt merke til, og nye medlemmer melder seg direkte inn selv. Vi innehar svært rimelige medlemskostnader, og ønsker flest mulig med i Forumet for best mulig nettverk for våre medlemmer.
Vi har snart 200 medlemmer, og det er gledelig å se antallet øke ukentlig.

Vi innehar også flere partnere, 23 stk. som er helt avgjørende for vår driftsmodell, men også for nettverket selv. Noen er særs aktive og bruker Forumet hyppig, andre er mer med fordi de mener som oss, at vårt arbeid er viktig og gjør en forskjell!
Felles for våre partnere er uansett at de bidrar med sitt samfunnsengasjement og ønsker vekst kommunalt, som regionalt.
Som Partner får du mer enn ved ordinært medlemskap, bla. ved egne Partnermøter med aktuell tematikk, hvor også Ordfører, Rådmann og Gruppeledere for de ulike politiske partier blir invitert, så terskel for drøfting blir lav og møtearenaene flere.

Ønsker du å bli Partner, ta kontakt med tina.leqvamb@vestbynf.no
Ønsker du å bli medlem/se våre medlemspriser, benytt vedlagt lenke:

Medlemskap

Vi håper med dette at DU nå vet adskillig mer om hva vi arbeider med!
Skulle du like fullt lure på noe, eller ønsker at vi skal komme til din bedrift og dele ytterligere om vårt arbeid eller la oss bli bedre kjent med hverandres, send mail til tina.leqvamb@vestbynf.no

Hvordan tjene mer når volumet går ned?!

Hvordan finner man egentlig løsninger, når man ikke kjenner til de?
Det grønne skiftet er en megatrend- og tidenes forretningsmulighet!
Påstander og spørsmål reises på seminar i regi av NHO i dag.

I tillegg til å være næringslivets talerør og forkjemper i viktige næringslivssaker, må vi i VNF bedrive eget kompetansepåfyll om vi skal forbli et kompetansehevende forum!
Etter dagen i dag, vet vi mer om sustainable businesses, sirkulær økonomi- nemlig å holde ressurser i omløp så lenge som mulig, samt fakta, ikke synsing om tingenes tilstand.
Vi gleder oss til å møte våre partnere/medlemmer og nettopp løfte frem den nevnte tematikken!

Avbildet: John Jacobsen/Willder

Utfordrende tider!

I går ble på nytt Østfoldkonferansen avholdt, med hele 350 deltakere i salen.
På vei ut av en pandemi, med energikrise og råvarekrise, samt krig i Europa, så trenger vi samlende arenaer som løfter tematikk til handling.
Tiden som har vært har krevd mye av bedrifter og næringsliv, og tiden fremover vil fortsatte å kreve iherdig omstillingsevne og felles skippertak. Vi trenger belyse synergieffektene og resultat ved industriell symbiose. For det er utrolig hvor mye lengre man kommer ved å løfte ting i lag.

Vestby Næringsforum er med som samarbeidspartner for konferansen, fordi vi nettopp nå trenger felles arenaer for samhandling, kompetanseløft og ikke minst for å sammen sette i gang- nå.
#østfoldkonferansen #skippertak #vestbynæringsforum

Hvordan bruke sosiale medier? 8 tips!

Høyaktuell tematikk og bra engasjement når dette stod på agendaen på vårt partner- og medlemsmøte i forrige uke!

Om du trenger nye kunder, har produkter du skal selge, eller “bare” trenger bygge bedriftens renommè, så levner det liten tvil om at samtlige bedrifter nyter godt av synlighet.
Og det er nettopp denne synligheten som algoritmene belønner og gjenkjenner.
Og vet du enda ikke hva algoritmer er, ja, så blir dette litt som med det grønne skiftet og bærekraft, du må ta grep og foreta aktive valg om å nå gjøre en forskjell om du skal henge med. Det er ikke snakk om du må gjennomføre, men når du skal gjennomføre.
Uansett bransje, så vet vi at forbrukerne, altså deg og meg med våre privathatter på, velger mer bevisst og selektert enn noensinne.

Så hva slags kanaler bør man velge? Og hvilke er de største?

Tallanalyser som beskriver antall profiler på de ulike kanaler, viser tydelig at det fortsatt er Facebook som troner på toppen, sammen med instagram.
Dette er tall basert på totalbruk, altså hva vi ser på privat, men også i jobbsammenheng. Hele 82% har en aktiv Facebook profil som de bruker jevnlig, og hvor flertallet er innom daglig. 67% har profil på Instagram ( flest kvinner) og bruker denne i like stor grad som førstnevnte, mens 29% har profil på LinkedIn.

Mange i næringslivet tenker at sine kunder ikke finnes på facebook og konkluderer med at LinkedIn virker mye mer seriøst, spesielt på B2B. Men det er da en ny selvfølgelig sannhet slår inn, nemlig at de fleste av oss har kun ett hode, men mange hatter.
Altså kan vi med fordel kryssposte, fordi vi leser bedrift- og private nyheter om hverandre.
Tenk over det neste gang du er facebook, hvor du tilsynelatende har privathatten på, skal scrolle og slappe av, men hvor du fortsatt legger merke til aktuelle arrangementer som frontes og selges inn til deg, sammen med ulike produkter.
Kanskje klikker du deg inn på reklamen du får servert, og vipps, så har algoritmene registrert det og du får som du sår- altså mer reklame for lignende produkter i feeden fremover.

Det finnes dessverre ingen fasitoppskrift på hva slags kanal din bedrift bør velge, ei heller hvor ofte du bør poste, men dette er gode tips å huske på neste gang du “hiver” ut et innlegg innimellom dine mange hatter og gjøremål:

1. Velg riktig kanal for din bedrift!
Instagram er en bildedelingstjeneste, så selger du visuelt “eye candy”, er dette tjenesten for deg. Facebook brukes av “alle”, private- som de med bedriftshatter. Snapchat snakker godt til den yngre målgruppe. Les og sett deg inn i de ulike kanalers fordeler og virkemåter.

2. Hvem snakker du til?
Fokuser på målgruppen når du lager innhold. Vær så spesifikk som mulig og tenk både kjønn, alder, bosted og hobby. Ha dette i bakhode når du produserer innhold og sørg for å lage innhold som interesserer, samtidig som det er i tråd med din bedrifts strategi og kommunikasjonsplan.

3.Hold deg konsekvent til strategien du har utarbeidet ( ja, for sistnevnte må til…)
Når du har laget en strategi og gjerne en innholdsplan, så ikke bestem deg for noe nytt. Vær konsekvent, og hold deg til en bildestil, font og/eller farger. Du vil at dine følgere skal kjenne deg igjen med din unike stil. En testfase for dette, med forskjellige planer/strategier, er selvsagt lurt.

4.Tenk kvalitet, ikke kvantitet
Målet er at innleggene skal vekke følelser, som at følgeren føler en viss form for tilfredshet eller glede ved å lese hva du har delt. Her kan du gjerne bruke humor, og stille spørsmål for å skape engasjement eller diskusjon i kommentarfeltet.

5.Vær aktiv og engasjerende
Ref. punkt over, ikke fall for fristelsen ved å ligge på latsida, selv om du skal poste kvalitetsinnhold. Engasjement belønnes.
Så glem ikke å være aktiv med publisering, men også mellom hver publisering.
Følg opp dine egne innlegg og kommuniser med dine følgere i form av likes og kommentarer. Det hjelper deg å bygge nettverk på sosiale medier, og øker sannsynligheten for å havne på andres “oppdag”-sider.

6. La deg inspirere!
Hold et øye med bedrifter i din egen bransje. Hva gjør de, og hvordan kan du gjøre noe lignende. Dette kan hjelpe deg og gi deg inspirasjon som er viktig når du utarbeider strategien og handlingsplanen.

7. Tilpass og optimaliser innholdet underveis
Forandringer skjer stadig vekk i den digitale verden og dermed må du holde deg oppdatert på de siste trendene og funksjonene. Se over statistikken etter innleggene er lagt ut. Hva er som skaper mest engasjement eller klikk, og gjør mer av det som gir best resultat!

8. Planlegg innleggene dine.
Benytt ulike planleggingsverktøy som muliggjør at du kan sitte på hytta med rødvin i glasset, mens dine tidligere planlagte innlegg samtidig deles på dine digitale plattformer! Slik sikrer du kvalitet på innlegg, alt krever mindre ressurser og arbeidet rundt nettopp sosiale medier og posting blir mer gøy!
Som kanskje igjen gjør at du prioriterer viktigheten av å bruke de- aktivt!

Syntes du dette temaet eller andre du har lest om her virker interessant?
Bli en del av vårt næringsnettverk, motta invitasjoner til aktuelle temamøter og bygg renommè, samt nettverk. Sistnevnte bygges digitalt, men fortsatt også fysisk!

Bli medlem!

Nytt medlem!

Vi ønsker nok et nytt medlem velkommen til vårt Næringsforum!

Vestby Eiendomsservice AS leverer tjenester til private, bedrifter og borettslag.
De har fokus på kvalitet og ekstra god service. Alle tjenester VEEAS leverer kan bestilles som engangsoppdrag eller som fastavtale.

​I dag utfører VEEAS det meste innen praktiske tjenester til:
Borettslag
Private
Offentlig
Selvstendig næringsdrivende
Eventer

Les mer om Vestby Eiendomsservice og deres tjenester her:
http://www.vestbyeiendomsservice.com

Med to hjul i svingen!

Aller helst syntes nok vårt nye medlem, NDI, at det bør være minimum fire!
Vi har vært på bedriftsbesøk hos NDI som i juni etablerte seg i Vestby.

NDI leverer dekk til person -og varebil, landbruk, industri, lastebil og i tillegg til buss. I likhet med flere nye aktører i Toveien, er NDI en nasjonal og stor aktør hvor hovedsete og sentrallager, samt administrasjon nå er beliggende i Vestby.
Med 23 000 kvm har de god plass til ansatte så vel som ulike typer dekk og lagring.

Vi takker for hyggelig og informativt bedriftsmøte og ser frem til å samarbeide videre om næringsutviklingen i Vestby- velkommen som nytt medlem!

Når roboter og mennesker arbeider sammen!

Med totalt 100 000 kvm er Asko i Vestby en bedrift som er synlig for mange.
Færre har nok vært på innsiden, så vi tok en tur på bedriftsbesøk.

Mange tenker nok matforsyning- og transportering, kanskje også Norgesgruppen når de hører om Asko. Men vi kan bekrefte at Asko inneholder og leverer adskillig mer enn hva førsteinntrykket tilsier.

Asko er en teknologibedrift som benytter automatisk håndtering på store deler av sin virksomhet, dette side om side med mange fysiske hender som jobber.
Her arbeides det svært målrettet og aktivt med logistikk, varehåndtering, arbeidskultur, innovasjon, Lean-metodikk og bærekraft- sistnevnte vises i alle ledd.

Omløpshastigheten er høy, da mange av varene har kort holdbarhet og skal fraktes over store distanser. Slikt medfører bla. at man har eget kontrollrom som ser ut som det kunne tilhørt på en hvilken som helst flyplass med dets mange skjermer og
bevegelser “i luften”. Dette er avgjørende for å sikre driftsfart og nødvendige gjennomkjøringer rent tidsmessig.

Vi har latt oss begeistre over hva vi har fått innblikk i- profesjonalitet, produksjon, endringsvilje og stødig ledelse.
Vi setter stor pris på å ha Asko som partner og aktivt medlem i vårt Næringsforum!

https://asko.no/kontakt-oss/vare-asko-selskap/asko-sentrallager-as/

#partner # asko

Hvordan lede enklere?

Silhouet Norge har hjulpet over 4000 bedriftsledere i Danmark og nå i Norge, med å nå sine mål som forenkler hver bedriftsleders hverdag.

De brenner for å vise deg hvordan du som leder enklere kan skape suksess som varer, med noen få, men effektive verktøy.

Vi vet det blir mulighet for å bli bedre kjent med de, så vel som deres tjenester på vårt tiltenkte medlemsmøte 31.august.
Vi takker for tilliten, og ønsker dere velkomne til vårt Næringsforum som nytt medlem!

Avbildet er Homeira Kielland-Lund, CEO Silhouet Norge»