Alarmen går! Behold Viken!

Photo by Stas Knop on Pexels.com

Det går mot oppløsning av Viken, og detter bekymrer næringslivet.
Hva går vi tilbake til- og er en omstilling den beste løsningen? Næringslivet ønsker forutsigbarhet, og ikke en omkamp eller reversering av politiske beslutninger.

Prosessen ved å reversere Viken skaper usikkerhet i næringslivet. Vi har i en omstillingsprosess lært og utviklet nye tilpasninger som vi opplever har effektivisert og forbedret vilkårene for næringsdrivende i Viken. Hvorfor gå tilbake på dette?

Oppstarten har ikke vært en dans på roser. Det har tross alt vært en pandemi å håndtere samtidig. Dog opplever næringslivet et styrket fellesskap ved å tilhøre Viken. Næringslivet opplever en kortere beslutningsprosess, tilgang til utvidet ressurser og bedre tilgang til kompetanse og arbeidskraft.

Vestby Næringsforum støtter høringer fra NHO Viken Oslo og næringsforeningene Drammensregionen og Oslofjord Vest. Viken skaper bedre vilkår for næringslivet og dette ønsker vi å beholde.

Annie K Korsmo, Vestby Næringsforum

Kostnad vs nytteverdi?

Hvem skal betale for en omstilling? I følge NHO Viken Oslo, kostet innføring av Viken Kr 350 millioner, og en omstilling vil koste kr 440 millioner. Er dette rett bruk av felleskassen i situasjonen vi nå befinner oss i? VNF er opptatt av å fremme næringslivets interesser. Vi er enige med høringene vedlagt i denne artikkelen. Å omstille Viken er lite hensiktsmessig, og vi er bekymret omstillingen vil ta fokuset bort fra det som er viktig for næringslivet:
-Skape flere arbeidsplasser og lønnsomhet
-Fortsette målrettet bærekrafts arbeid i en grønn omstilling
-Fortsette plattformen som er dannet for en forutsigbar fremtid.
-Fokus på å gjenoppreise næringslivet og samfunnet etter en pandemi.

Om Vestby Næringsforum

Innspill til kommuneplanen

Vestby Næringsforum fremmer næringslivets interesser i hele kommunen. 10 september 2021 var fristen for å levere innspill til rullering av kommuneplan og arealplan for Vestby Kommune, og VNF valgte å levere to innspill vi opplever er viktig for næringslivet.

Ber om at alle arealinnspill konsekvensutredes

Vestby Næringsforum jobber for en bærekraftig utvikling av næringslivet i kommunen vår, og ser med spenning frem til en prosess med rullering av kommuneplanen.

Vi tror at det for utviklingen av kommunen vil være klokt å ta alle arealinnspill til vurdering og ikke ha en forhåndsholdning om at nye områder blant annet til bolig ikke skal vurderes i konsekvensutredning og øvrig planarbeid slik det er lagt opp til i forslag til planprogram som ligger på høring.

Gjennom en konsekvensutredning får man alle de viktige svarene om trafikk, skolekapasitet, miljøhensyn, påvirkning på kommunens økonomi, næringsliv etc. Man belyser konsekvensene av å avsette områder til utbygging og konsekvensene ved å ikke gjøre det.
Les mer om vårt innspill i dokumentet under.

Utvidelse av 80%

Vestby kommune har gode planer for utvikling av nye leiligheter for sentrum ved «sentrumsplanen» som ble godkjent av kommunestyret i desember 2016. Vestby Næringsforum ser allikevel utfordringen i å etablere næringsarealer i sentrum da kundegrunnlaget for dette vil ta mange år å etablere. Dette på bakgrunn av at leilighetsutviklingen i sentrum ikke vil bidra nok til dette.

Det er viktig at Vestby kommune legger til rette for muligheten for etablering av variertboligbebyggelse i kort avstand fra sentrum, i tillegg til leilighetsbygg i sentrum. På denne måten vil ikke Vestby kommune tape kampen om alle de barnefamiliene og den gruppe mennesker som ikke ønsker å bo i en leilighet, men samtidig i nærheten av sentrum. Dette vil bidra til et mer aktivt næringsliv i sentrum med mulighet for etablering.

Les mer om vårt innspill i dokumentet under:

Innspill til taxiholdeplass i Son

Vestby Næringsforum ble tidligere i februar kontaktet av Vestby Kommune med oppfordring til å gi innspill til nytt område for taxiholdeplasser i Son sentrum.

Vestby Næringsforum forhørte seg med sine medlemmer vedrørende deres innspill og tanker til eventuelt ny plassering av taxiholdeplassene. I tillegg hadde Vestby Næringsforum en hyggelig prat med Follo Taxi for å ivareta deres ønsker og innspill som næringsdrivende i Son.

Vårt innspill til nye taxiholdeplasser er levert, og vi håper Vestby Kommune finner en god løsning som ivaretar både forbruker og lokale virksomheter med de innspillene som er mottatt.

Innspill til taxiholdeplass
Follo Taxi